გუნდის წევრი

ეკატერინე ჩოფიკაშვილი

ფუნქციები:
• სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
• მეორე დონის პრევენციის პროგრამების/პროექტების შემუშავება და განხორციელება;
• რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებს მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა, საჭიროებების კვლევა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობაზე კონტროლი;
• რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან მომუშავე სპეციალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე ზრუნვა დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით;
• რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის კოორდინირება.


ბიოგრაფია:
განათლება: 2006 – 2010 სოციალური მეცნიერების ბაკალავრი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
სამუშაო გამოცდილება:
2014 წ - დღემდე დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;
2012 – 2013 წწ სოციალური მუშაკი - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;
2010 – 2012 წწ სოციალური მუშაკი - სსიპ პრობაციის ეროვნული სააგენტო;
2009 – 2010 წწ სოციალური მუშაკი - საერთაშორის ორგანიზაცია " Save the Children”;
2008 – 2009 წწ სოციალური მუშაკი - საერთაშორისო ორგანიზაცია (UK) "EveryChild”;