გუნდის წევრი

ფუნქციები:
• სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მუშაობა;
• შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში მუშაობა;
• სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წლიური ბიუჯეტის დაგეგმვა და წარდგენა;
• სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საშტატო ნუსხის, სახელფასო ფონდის, მატერიალური წახალისების ფონდისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საბიუჯეტო პარამეტრებისა და ლიმიტების დაგეგმვა და მაკონტროლებელთან შეთანხმება;
• დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების მომზადება და მაკონტროლებელთან შეთანხმება;
• კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში და დამტკიცებული ფორმების მიხედვით ფინანსური ანგარიშების მომზადება და დანიშნულებისამებრ წარდგენა;
• გაცემული გრანტების ფარგლებში ფინანსური მონიტორინგის განხორციელება;
• ბიუჯეტიდან მიღებული კანონმდებლობით განსაზღვრული დაფინანსების ფარგლებში მარაგების და ნაკადების აღრიცხვა;
• სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელების უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, სავარაუდო ფასების განსაზღვრა, შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;
• სატენდერო პროცედურების წარმართვის, სატენდერო დოკუმენტაციისა და წინადადებების, აგრეთვე სხვა დოკუმენტაციის მიღება-გაცემისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
• საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
• მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის ორგანიზებას;
• კონტროლი სამეურნეო დოკუმენტაციაზე.