გუნდის წევრი

მორის ბარამია

ფუნქციები

ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
ბ). განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მართვისა და კოორდინირების კონტროლი;
გ). პროგრამასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ბაზისა და მექანიზმების დასახვეწად
რეკომენდაციების შემუშავება;
დ). განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის, აგრეთვე, ზოგადად, აღდგენითი
მართლმსაჯულების მიდგომების პოპულარიზაციასა და დანერგვაზე მიმართული საქმიანობების
მონიტორინგი;
ე). მედიაციის გამოყენების სფეროების გაფართოებასა და შესაბამისი მეთოდების
დანერგვა/პოპულარიზაციაზე მიმართული საქმიანობების დაგეგმვა და კოორდინირება;
ვ). მედიატორების კვალიფიკაციის ამაღლების ზრუნვაზე კონტროლი;
ზ). მედიაციის სახლის საქმიანობის მონიტორინგი;
თ). განრიდებისა და მედიაციის სფეროში უწყებათაშორისი კოორდინაცია.


ბიოგრაფია

განათლება
2016-2019 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - საჯარო მმართველობის მაგისტრი
2014 – 2016 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის მაგისტრი
2010 – 2014 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართლის ბაკალავრი


პროფესიული გამოცდილება
2019 - დღემდე - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი
2017 – 2018 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერი
2015 – 2017 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - მრჩეველი
2014 – 2015 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - განრიდებისა და მედიაციის მენეჯერის ასისტენტი

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

ელ-ფოსტა: mbaramia@prevention.gov.ge