გუნდის წევრი

ნია ქანთარია

ფუნქციები:
ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა;
ბ). ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის მენეჯმენტი და
მონიტორინგი;
გ). ბენეფიციარების მომართვიანობის აღრიცხვა/გადანაწილების, მონაცემთა დამუშავებისა
და ანალიზის, ბენეფიციარების შეფასების, მათი საჭიროებების გამოკვეთისა და პროცესის
მონიტორინგი;
დ). ბენეფიციარების და/ან მათი ოჯახის წევრებისთვის საჭიროებებზე მორგებული
სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფა;
ე). სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით, ეფექტიანი რეფერალური
სისტემის განვითარების ხელშეწყობაზე ზრუნვა;
ვ). პროგრამაში ჩართული სპეციალისტების მუშაობის ერთიანი სტანდარტების
დანერგვა/განვითარებას, პროფესიული ზრდის ხელშეწყობასა და მათ საქმიანობაზე
ზედამხედველობა;
ზ). სატრენინგო მოდულების შექმნის, ტრენინგ-სემინარების დაგეგმვისა და
განხორციელების უზრუნველყოფა;
თ). ყოფილ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში აქტიურ მონაწილეობა.

ბიოგრაფია:
ილიას სახ.უნივერსიტეტი 1999-2004 ფსიქოლოგი (მაგისტრთან გათანაბრებული)

· 27.12.2016 წლიდან დღემდე „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის" სამმართველოს უფროსი;
· 15.08.2016-26.12.2016 „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის" სამმართველოს უფროსის მ/შ დაკისრება;
· 27.08.2014-26.12.2016 „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის" სამმართველოს პირველი რანგის სოციალური მუშაკი;
· 2009-2014 საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო"-ს სოციალური მუშაკი;
· 2008-2009 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო „ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის" ქვეპროგრამა - სოციალური მუშაკი;
· 2006-2008 #200 საჯარო სკოლა პანსიონის ფსიქოლოგი;