გუნდის წევრი

ლადო ჯავახიშვილი

ფუნქციები:

 

• სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ხელმძღვანელობა, წარმომადგენლობა მესამე პირებთან ურთიერთობაში;
• ცენტრისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებაზე კონტროლი; 
• არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მართვა; 
• ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის მართვა; 
• კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის კოორდინაცია; 
• მედიაციის ინსტიტუციონალური განვითარების ხელმძღვანელობა;
• საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო საქმიანობის კოორდინაცია − დანაშაულის პრევენციის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის/რესოციალიზაციის მიმართულებით; 
• საქართველოში დანაშაულის პრევენციის კოორდინაცია და ამ მიზნით დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება; 
• მინისტრის/კურატორი მინისტრის მოადგილის დავალებების შესრულება;
• კანონმდებლობით, მათ შორის, დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.