2014

სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში 2014 წელს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
 
I კვარტალი
 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით
 
II კვარტალი
 
 
 
III კვარტალი