რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, 2012 წლის ბოლოს დაიწყო ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა. ეს არის პირველი სახელმწიფო პროგრამა ყოფილ პატიმართა დასახმარებლად. მისი მიზანია სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად და განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება.

გათავისუფლებამდე 1-3 თვით ადრე დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სოციალური სამუშაოს სპეციალისტები/მთავარი სპეციალისტები პენიტენციურ დაწესებულებებში ხვდებიან მსჯავრდებულებს და აწვდიან ინფორმაციას პროგრამის და სერვისების შესახებ.

ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში ყოფილი პატიმრების ჩართვა ნებაყოფლობითია. ცენტრის სერვისებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც პროგრამის ბენეფიციარებს, ასევე მათ ოჯახის წევრებს. პროგრამის ფარგლებში, სოციალური სამუშაოს სპეციალისტები/მთავარი სპეციალისტები ყოფილ პატიმრებთან მუშაობენ 2 წლის განმავლობაში.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ პირები, რომლებიც წარსულში იხდიდნენ სასჯელს ან აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებულ პატიმრობას საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს პენიტენციურ დაწესებულებაში.

სოციალური სამუშაოს სპეციალისტები/მთავარი სპეციალისტები ბენეფიციართა საჭიროებებს გამოკვეთენ ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასების საფუძველზე დასაჭიროებებიდან გამომდინარე, რთავენ სარეაბილიტაციო პროგრამებში.

რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროცესის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ეტაპობრივად ხორციელდება მომსახურებების მოძიება/განახლება თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომელიც თავს იყრის მომსახურებების ბაზის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

სერვისების განვითარების მიზნით არსებობს საგრანტო კონკურსი, რომელშიც გამარჯვებული ორგანიზაციები პროგრამის ბენეფიციარებს სთავაზობენ სხვადასხვა სახის მომსახურებას.

რეაბილიტაციისა დარესოციალიზაციის პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა, რისთვისაც ჩამოყალიბებულია რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის გაერთიანებული ჯგუფი. ჯგუფი ეტაპობრივად მართავს სამუშაო შეხვედრებს. მისი მუშაობის ფარგლებში შეიქმნება რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია.

ცენტრში 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს ცხელი ხაზი. ნებისმიერ პირს აქვს შესაძლებლობა, უფასოდ განახორციელოს ზარი და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ცხელი ხაზია : 2 145 145


ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა და მისი განხორციელების წესი

პროგრამის სერვისები