მედიაცია

მედიაცია, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მედიაციის ინსტიტუციონალური განვითარება, ცენტრის დებულების შესაბამისად, წარმოადგენს მის ერთ-ერთ ფუნქციას.  

სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ზოგად მენეჯმენტს და ამავდროულად, ცენტრში დასაქმებული მედიატორები მუშაობენ კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდსა და დაზარალებულთან აღდგენითი მართლმსაჯულების პროცესის წარმატებით განხორციელების მიზნით. განრიდების პროგრამებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად, პროგრამა უფრო დაუახლოვდა აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს და ყოველწლიურად იზრდება მედიაციის საერთო შეხვედრების მაჩვენებელი. 

სწორედ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში წარმატებულმა გამოცდილებამ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს მედიაციის მიმართულებით ახალი პროგრამების დანერგვის შესაძლებლობა მისცა. 2018 წლის 2 ნოემბერს, საპილოტე რეჟიმში ამოქმედდა აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა - მედიაცია სისხლის სამართალში. საპილოტე პროგრამის ბენეფიციარები არიან მსჯავრდებული (სრულწლოვანი და არასრულწლოვანი) და ყოფილი მსჯავრდებული პირები. შედეგად, 2019 წლის 13 ივნისს გაიმართა პირველი მედიაციის საერთო შეხვედრა მსჯავრდებულ პირსა და დაზარალებულის უფლებამონაცვლეს შორის.
სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი" აქტიურად მუშაობს ყველა იმ უწყებასთან, რომლებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია საპილოტე პროგრამის წარმატებით იმპლემენტაციისათვის. 
ეს უწყებებია: საქართველოს პროკურატურა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო და სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 

უწყებათაშორისი კოორდინაციის მექანიზმის გაუმჯობესებისა და პროფესიონალთა კვალიფიკაციის, ასევე აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ცენტრმა ევროკავშირის პროექტების მხარდაჭერით გამართა არაერთი სამუშაო შეხვედრა/ტრენინგი აღნიშნული უწყებების წარმომადგენლებთან.

საყურადღებოა, რომ მედიაციის სფეროს განვითარების სტრატეგიის წარმართვისა და ეფექტიანი მენეჯმენტის მიზნით, 2014 წელს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ბაზაზე მედიაციის სახლი გაიხსნა. 

მედიაციის სახლის მიზანს მედიაციის მეთოდის გამოყენებით დანაშაულის პრევენცია წარმოადგენს. ამ მიზნის მისაღწევად ცენტრი რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს.

 მედიაციის სახლის ამოცანებია:
• მედიატორის საქმიანობის სტანდარტის შემუშავება/დახვეწა, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;
•მედიატორთა სასწავლო მოდულების შემუშავება/დანერგვა;
•მედიაციის ინსტიტუტის გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით;
•სისხლის სამართლის მედიაციის ფორმების დახვეწა და პრაქტიკაში დანერგვა;
•სისხლის სამართლის მედიაციის გამოყენების სფეროების გაფართოება;
•სამუშაო სივრცის შექმნა დედაქალაქში მიმდინარე მედიაციის შემთხვევების წარმართვისთვის;
•რესურსცენტრის შექმნა მედიატორებისა და მედიაციით დაინტერესებული პირებისთვის.

მედიაციის სახლი განაგრძობს აღდგენითი მართლმსაჯულების მიმართულებით მედიაციის გამოყენების არეალის გაფართოებას, რათა შესაძლებელი გახდეს მედიაციის გამოყენება სასჯელის, სასამართლო პროცესების პარალელურად; ასევე, პატიმრობის შემდგომ, როგორც დამნაშავის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისა და, ასევე, დაზარალებულის რეაბილიტაციის საშუალება.