2013

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
 
შრომის ანაზღაურება
 
მივლინების ხარჯები
 
ინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ
 
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
 
ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
 
ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ  
 
ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯების შესახებ  
 
ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი გრანტების და კრედიტების შესახებ 
 
ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ
 
ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ