2014

3 თვის მონაცემები
 
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
 
შრომის ანაზღაურება
 
მივლინების ხარჯები
 
ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ 
 
6 თვის მონაცემები
 
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
 
შრომის ანაზღაურება
 
მივლინების ხარჯები
 
ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ
 
9 თვის მონაცემები
 
 
 
 
 
12 თვის მონაცემები
 
 
 
 
მივლინების ხარჯები
 
 
ინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ