ჩვენ შესახებ

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი" 2012 წელს შეიქმნა. დანაშაულის პრევენციის ცენტრზე უშუალო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

სსიპ-ის მისიაა: 

საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციათან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება.

ცენტრის მუშაობის ძირითადი პროგრამები და მიმართულებები:
ა) ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა, რომელიც იუსტიციის მინისტრის, ქალბატონი თეა წულუკიანის გადაწყვეტილებით 2012 წლის დეკემბრიდან შეიქმნა. პროგრამის ფარგლებში, სხვა დამატებით მომსახურებებთან ერთად, აქცენტი კეთდება ყოფილ პატიმართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაზე, პროფესიულ გადამზადებასა და შესაბამისი მიმართულებით დასაქმებაში ხელშეწყობაზე; პროგრამა მიზნად ისახავს, ერთის მხრივ საზოგადოების დაცვას განმეორებითი დანაშაულისგან და მეორეს მხრივ, ქვეყნისთვის ყოფილი პატიმრის სრულფასოვან მოქალაქედ დაბრუნებას.
ბ) არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამის მართვა და განვითარება;
გ) დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან მუშაობა, არსებული პროგრამების ფარგლებში რეფერალის სისტემის შემუშავება და შესაბამისი დახმარების აღმოჩენა;
დ) პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება;
ე) სამინისტროს მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად ყოფილი მსჯავრდებულების რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და ზოგადად, დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით საგრანტო პროგრამის განვითარება და კოორდინაცია;
ვ) სამინისტროს სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე და ინოვაციური პროექტების განხორციელება, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.

 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სამმართველოები და მათი ფუნქციები.