2015

3 თვის მონაცემები
 
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
 
შრომის ანაზღაურება
 
მივლინების ხარჯები
 
ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ 


6 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

შრომის ანაზღაურება

მივლინების ხარჯები

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ


9 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

შრომის ანაზღაურება 

მივლინების ხარჯები

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ


12 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუეჯეტი

შრომის ანაზღაურება

მივლინების ხარჯები

საწვავის ხარჯები

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯების შესახებ