2016

სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" მიერ გამოცხადებულ კონკურსთა შედეგები (2016 წ)


I კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


II კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


III კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


IV კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითბით