2016 წლის ფინანსური მაჩვენებლები

3 თვის მონაცემები

 
 
 


6 თვის მონაცემები
9 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება 

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

შრომის ანაზღაურება 
 
მივლინების ხარჯები

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ 


12 თვის მონაცემები

საწვავის ხარჯები 

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 

შრომის ანაზღაურება 

თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურება

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

მივლინების ხარჯები 

ინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ 

ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი გრანტების და კრედიტების შესახებ 

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ 

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ