2017

სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" მიერ გამოცხადებულ კონკურსთა შედეგები (2017 წ)

I კვარტალი
II კვარტალი 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით


III კვარტალი 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით


IV კვარტალი 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით