2017 წლის ფინანსური მაჩვენებლები

3 თვის მონაცემები

 
 
 


6 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები  

შრომის ანაზღაურება 

მივლინების ხარჯები9 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 

შრომის ანაზღაურება

მივლინების ხარჯები 

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ 


12 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 

შრომის ანაზღაურება 

მივლინების ხარჯები 

ინფორმაცია ავტომანქანების შესახებ  


ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ 

ინფორმაცია სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ 

ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ