2018

სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" მიერ გამოცხადებულ კონკურსთა შედეგები (2018 წ)  


I კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში


 III კვარტალი
IV კვარტალი

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით