2019 წლის ფინანსური მაჩვენებლები

3 თვის მონაცემები 

6 თვის მონაცემები

დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 

შრომის ანაზღაურება
9 თვის მონაცემები
 
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები
 
შრომის ანაზღაურება
 
მივლინების ხარჯები
 
ინფორმაცია საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ