გუნდი

  • ვლადიმერ ხელაძე ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

    ფუნქციები: • სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; • ცენტრის ეფექტიანი ფუნქც სრულად »

  • მორის ბარამია განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი

    ფუნქციები ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). განრიდებისა და მედ სრულად »