გუნდი

  • მორის ბარამია განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი

    ფუნქციები ა). სამმართველოს მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; ბ). განრიდებისა და მედ სრულად »